Půjčovní řád

Nájemce je povinen:

 • dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP)
 • seznámit se se způsobem obsluhy a údržby a při jakémkoliv nedorozumění
  si vyžádat informace od správce půjčovny.
 • pečovat o to, aby na najatém prostředku nevznikla škoda a rovněž ho zabezpečit proti možné krádeži.
 • přerušit práci po zahřátí stroje nad provozní teplotu, vyvarovat se přetěžování mechanismů a zařízení, dodržovat přestávky v práci.
 • při jakékoliv závadě či ztrátě svěřeného zařízení neprodleně informovat pronajímatele.
 • vrátit nářadí a příslušenství v provozuschopném stavu, kompletní a řádně očištěné.

Nájemce se zavazuje:

 • neprovádět zásahy do vnitřní části stroje, jakékoliv úpravy či opravy.
 • nepoužívat stroje pro práci ve vodě, vlhku a výbušném prostředí.
 • používat pro elektrické připojení pouze zdroje a prodlužovací kabely odpovídající platným technickým normám a předpisům.

Nájemce svým podpisem Nájemní smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou svěřeného stroje, že byl poučen o práci s elektrickým nářadím a první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Dále tímto podpisem potvrzuje, že předmět nájmu bude užívat pouze pro práce, pro které je určen, že zapůjčené nářadí zkontroloval, že mu bylo předvedeno v chodu a že při tomto úkonu neshledal žádné závady ani poškození.

Nájemné je stanoveno platným ceníkem. Nájemce svým podpisem Nájemní smlouvy potvrzuje, že je s tímto ceníkem seznámen.

V případě poškození či opotřebení stroje, které neodpovídá stavu stroje při vypůjčení a jeho přiměřenému opotřebení po dobu výpůjčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených předmětů, respektive skutečné náklady na jejich opravu.

V případě ztráty, odcizení nebo zničení nářadí a příslušenství je nájemce povinen uhradit pronajímateli prodejní cenu nářadí (MC).

Nájemce za celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci. Nájemce není oprávněn předmět pronájmu půjčovat ani pronajímat třetí osobě.

Nájemce je povinen na požádání předmět pronájmu neprodleně vrátit nebo předložit ke kontrole půjčovně.

Při vrácení znečištěného nářadí nebo příslušenství bude pracovníkem půjčovny účtován nájemci jednorázový poplatek ve výši 100,- Kč včetně DPH.

Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv z podmínek Půjčovního řádu ze strany nájemce odstoupit okamžitě od Nájemní smlouvy.

Vady na předmětu nájmu:

 • má-li věc, která byla pronajata vady, pro které ji nelze řádně užívat, nebo které takové užívání ztěžují, má nájemce právo, aby mu byla poskytnuta jiná věc sloužící témuž účelu. Kromě toho má právo na prominutí nájemného nebo slevu z nájemného za dobu, po kterou věc nemohl pro její vadu řádně užívat buď vůbec nebo jen za ztížených podmínek. Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele nejpozději do konce doby, na kterou byl nájem sjednán.

Prohlášení o poskytnutí osobních údajů:

 • zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů
 • pronajímatel tímto prohlašuje, že získané údaje bude používat pouze k účelům, k nimž byly údaje poskytnuty a nadále s nimi bude zacházet v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nájemce vrátí předmět pronájmu v provozovně pronajímatele očištěný a s předvedením chodu.

Půjčovní řád je nedílnou součástí Nájemní smlouvy.

Potřebujete další informace?