Ochrana osobních údajů dle nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR)

Firma  EVT Stavby s.r.o., se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá:

  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Osobní údaje fyzických osob jsou firmou získávány a používány v souvislosti s podnikatelskou činností dle předchozí věty a k plnění smluvních povinností ve vztahu k zákazníkům firmy. Předmětem činnosti firmy není primárně zpracování jakýchkoliv osobních údajů, osobní údaje jsou získávány pouze v souvislosti s předmětem podnikání vymezeným shora a nejsou předmětem automatizovaného zpracovávání.

Firma z pozice správce osobních údajů informuje, že osobní údaje fyzických osob – zákazníků a fyzických osob jednajících za zákazníka - právnickou osobu, pokud jsou obsaženy v objednávkách, poptávkách a ve smluvní dokumentaci mezi firmou a jejími zákazníky, uchovává, zpracovává a poskytuje pro svoje obchodní účely, pro splnění smluvní povinnosti a v souladu s právním řádem. 

 

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje firma takto získala, má právo na:
  • informace o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu evidovaných údajů, příjemci osobních údajů, o době uložení osobních údajů a zdroji osobních údajů.
  • opravu, doplnění a změnu svých osobních údajů
  • odvolání souhlasu k dalšímu zpracování osobních údajů
  • výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné či byly zpracovány protiprávně
  • omezení zpracování údajů ve zvláštních případech
  • přenositelnost údajů, právo vznášet námitky při neoprávněném zpracování osobních údajů
  • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán

V rámci výkonu shora vymezených práv je možno se obracet na firmu na kontaktní el. adresu:

e-mail: evt@evtstavby.cz